Бүтээгдэхүүн

Ариун нэрмэл ус 500 мл

 
Эмийн худалдааны нэршил Ариун нэрмэл ус - 500 мл дуслын шингэн
Олон улсын нэршил Тарилгад зориулсан ус
АТС код V07AB
Монгол улсын эмийн бүртгэлийн дугаар L20171102VH06228
Эмийн найрлага

Тарилгад зориулсан ус 500 мл

Хэрэглэх заавар

Хэвлийн хөндийг угаах